Data dodania: 19/11/2010

Trakcja Polska SA, grupa będąca liderem branży budowy infrastruktury kolejowej w Polsce, Tiltra Group AB i AB Kauno tiltai (łącznie „Tiltra Group"), regionalna grupa zajmująca się budową infrastruktury, na swoich rodzimych rynkach w Polsce i na Litwie jak również Comsa Emte - większościowy udziałowiec Trakcji Polskiej SA oraz udziałowcy Tiltra Group podpisali umowę dotyczącą połączenia działalności Trakcji Polskiej i Tiltra Group, jednocześnie ustalając zasady przyszłego stworzenia wspólnej grupy kapitałowej.

Przewiduje się, że nowo powstały podmiot przyjmie nazwę „Trakcja Tiltra." Całkowita wartość transakcji wynosi 777 mln zł. Comsa Emte i udziałowcy Grupy Tiltra uzgodnili, że Comsa Emte utrzyma swoją pozycję strategicznego partnera połączonych grup (dalej zwanych „Trakcja Tiltra").

Można się spodziewać, że „Trakcja Tiltra" po transakcji będzie notowana na Warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych. Cała, połączona grupa kapitałowa będzie zatrudniać 3 500 pracowników. - Oczekuje się, że Zarząd spółki "Trakcja Tiltra" będzie składał się z przedstawicieli obu stron transakcji. Czołowi specjaliści z Trakcji Polskiej i Grupy Tiltra powinni stworzyć Zarząd połączonego podmiotu, a na jej czele powinien stanąć Maciej Radziwiłł, obecny Prezes Zarządu Trakcji Polskiej - mówi Jorge Miarnau, Prezes Comsa Emte.

Układ akcjonariatu „Trakcji Tiltry" będzie wyglądał następująco: Comsa Emte z ok. 35 proc. akcji, co oznacza utrzymanie pozycji partnera strategicznego, obecni udziałowcy Tiltra Group z ok. 31 proc. akcji, inni udziałowcy obecnie będący udziałowcami Trakcji Polskiej z pozostałymi ok. 34 proc. akcji. Połączenie działalności obu firm na równych zasadach pozwoli na stworzenie jednego z czołowych graczy segmentu rynku budownictwa drogowego i kolejowego w Polsce, o całkowitym zagregowanym, skonsolidowanym przychodzie Trakcji Polskiej i Tiltra Group na poziomie 1,9 mld PLN za rok 2009.

- Warto podkreślić, że Trakcja Polska oraz Tiltra Group mają komplementarne strategie, które zapewnią efekt synergii - mówi Jorge Miarnau, Prezes Comsa Emte, będącego głównym udziałowcem polskiego podmiotu. Zapewnia, że spółka z zadowoleniem przyjęła informacje o transakcji i uważa ją za znaczący krok w kierunku realizacji strategii Trakcji Polskiej, która zakłada dywersyfikację działalności poprzez wejście w nowe segmenty rynku budowlanego, w tym budowę dróg.

- Połączenie działalności umożliwi nam bardziej efektywne wykorzystanie technicznego i handlowego wsparcia spółki Comsa Emte, jak również jej wsparcia w ramach rozwoju działalności oraz ekspansji na nowe rynki Europy Środkowej i Wschodniej dzięki know-how, doświadczeniu i zasobom. Połączone podmioty zwiększą swoją konkurencyjność, a także w bardziej efektywny sposób będą powiększać wartość dla akcjonariuszy - mówi Maciej Radziwiłł.

Dyrektor ds. Rozwoju Tiltra Group, Romas Matiukas twierdzi że „połączenie działalności firm to szansa dla Tiltra Group na realizację celów strategicznych na rok 2012, mianowicie dalszego wzmacniania jej pozycji na polskim rynku i wejścia w segment związany z budową kolei." Ponadto, omawiana transakcja umożliwi spółce „Trakcja Tiltra" osiągnięcie pozycji wiodącego gracza na rynku budowlanym infrastruktury w Europie Środkowej i Wschodniej. W planach jest również rozwój nowych obszarów działalności, między innymi w obrębie koncesji, usług budowlanych dla sektora energetycznego oraz dalsze umocnienie obecności w sektorze budowy infrastruktury tramwajowej.

Transakcja zostanie zakończona po spełnieniu warunków wymienionych w umowie. W szczególności warunkiem realizacji transakcji, jest uzyskanie zgody Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów oraz podjęcie przez walne zgromadzenie Trakcji Polskiej uchwał koniecznych do realizacji transakcji. Oczekuje się, że transakcja zostanie sfinalizowana w pierwszym kwartale 2011 roku.

Źródło: Trakcja Polska SA